Відкрита лекція Казак О.О. на тему: «Алгоритм діагностики економічних подій і процесів у світовій економіці»

 

В сучасних умовах тотальної глобалізації для реалізації економічних реформ, інтеграції української економіки в СОТ необхідні глибокі знання ринкових механізмів, принципів та методів дослідження вітчизняного та світового ринків, економічної кон’юнктури, комплексу заходів ефективного впливу на конкурентні позиції суб’єкта господарської діяльності в ринкових умовах. Ця сфера професійних робіт фінансиста-аналітика нині, у період системних трансформацій економіки України, набуває особливого значення. Саме тому послідовне формування компетенцій із знання основних теоретико-методологічних засад економічної діагностики стало метою відкритого лекційного заняття к.е.н., доцента кафедри фінансів та економіки Казак О.О. на тему: «Алгоритм діагностики економічних подій і процесів у світовій економіці». Відкрита лекція відбулася 01 листопада 2019 року в рамках вивчення дисципліни «Міжнародна фінансова та ділова аналітика» студентами 4-го курсу групи ФіКб-1-16-4.0д спеціальності 072 Фінанси, банківська справа та страхування на Факультеті інформаційних технологій та управління.

В межах тематики було послідовно розкрито основні питання, зокрема поняття, види та найбільш характерні риси економічної діагностики, умови застосування різних видів діагностики, загальноприйнятий алгоритм діагностики економічних подій і процесів, види аналізів, які використовуються для діагностики економічних подій і процесів, методи прогнозування тощо.

Високу ефективність сприйняття цікавого науково-практичного матеріалу, підібраного лектором, забезпечили застосовування прийомів проведення інтерактивної лекції з активним використанням ІКТ засобів та супровід викладених теоретичних засад прикладами практичного застосування та посиланнями на літературні джерела, інтернет-ресурси, дані офіційної статистики. Особливий інтерес викликало опрацювання набутих теоретичних знань на прикладі Прогнозу економічного і соціального розвитку України на 2019-2021 роки «Україна: перспективи розвитку», розробленого Міністерством економічного розвитку і торгівлі України за участю зацікавлених центральних органів виконавчої влади та схваленого постановою Кабінету Міністрів України від 11.07.2018 р. № 546.

На занятті були присутні представники професорсько-викладацького складу кафедр факультету, зокрема представники кафедри фінансів та економіки д.е.н., доцент Сосновська О.О., к.е.н., доцент Васєчко Л.І., к.е.н., доцент Жукова Ю.М., к.е.н., доцент Соболєва-Терещенко О.А., завідувачка кафедри управління д.е.н., доцент Ільїч Л.М., професор кафедри комп’ютерних наук і математики д.п.н., доцент Прошкін В.В.

Заняття було проведене на високому науковому, і навчально-методичному рівні й одержало схвальні відгуки, зокрема відзначено професіоналізм та широку ерудицію лектора, вміння зосередити увагу слухачів на головних положеннях матеріалу лекції, створити творчу та робочу атмосферу щодо формування у студентів системи знань, умінь і навиків щодо використання методичного апарату економічного діагностування для визначення відповідних управлінських та стратегічних рішень у конкурентному середовищі на основі якісно нових аналітичних обґрунтувань.