Про кафедру

Кафедра фінансів Факультету економіки та управління Київського столичного університету імені Бориса Грінченка забезпечує професійну підготовку фахівців та є випусковою за освітніми програмами:

-  перший (бакалаврський) освітній рівень

«Фінанси і кредит» (спеціальність 072 «Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок»)

-  другий (магістерський) освітній рівень

«Фінанси і кредит» (спеціальність 072 «Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок»)

KFE 1

Професорсько-викладацький склад кафедри фінансів сформований з фахівців, які мають достатній практичний та науковий досвід роботи. На кафедрі працює 9 викладачів, з яких 4 мають науковий ступінь доктора економічних наук та 5 – науковий ступінь кандидата економічних наук (у тому числі 5 мають вчене звання доцента та 4 мають вчене знання професора).

   Викладачі кафедри постійно підвищують кваліфікацію в галузях функціонування фінансових ринків, фінансового, інвестиційного, інноваційного і страхового менеджменту, управління економічною безпекою підприємств і регіонів, міжнародних стандартів обліку і фінансової звітності та інших професійних напрямках діяльності кафедри.

   Викладачами кафедри фінансів викладається понад 50 навчальних дисциплін, для яких створений та постійно удосконалюється необхідний комплекс сучасного навчально-методичного забезпечення.

   Кафедра готує висококваліфікованих фінансистів для підприємств і організацій різних організаційно-правових форм власності, фінансових структур (включаючи банки, страхові компанії, ломбарди, інвестиційні фонди, біржі, аудиторські і консалтингові фірми), а також фінансових працівників для органів муніципального управління різних рівнів. Відзнакою випускників є висока кваліфікація отриманих професійних навичок, можливість застосування отриманого фаху в будь-якій сфері економіки, від державних установ до приватного підприємницького сектору економіки. 

   Відповідно до Нової освітньої стратегії Київського столичного університету імені Бориса Грінченка на кафедрі фінансів функціонують центри компетенцій: Центр  цифрових фінансів та е-бізнесу, Центр банківських та фінансових послуг, Центр страхового бізнесу, Центр фінансових проектів. Навчання в центрах дозволяє моделювати реальну діяльність фінансових установ, використовувати інтерактивні форми проведення занять та наблизити освітній процес до реальних умов роботи. Це сприяє підвищенню рівня фахової підготовки та розвитку професійних компетенцій у студентів.

Кафедра фінансів активно співпрацює у напряму працевлаштування своїх випускників на підприємства Київського регіону у страхових та інвестиційних компаніях, банках та інших фінансово-кредитних установах.   Викладачі кафедри фінансів провадять активно наукові дослідження, що засвідчено їхніми науковими доробками, а саме монографіями, підручниками, статтями. У рамках організації наукової роботи студента при кафедрі працює студентський науковий гурток “Фінансовий аналітик”.