Про кафедру

Місією кафедри управління є підготовка висококваліфікованих, соціально відповідальних, креативних, патріотично налаштованих управлінців для бізнес-середовища і органів державної влади, спроможних реалізувати інноваційний потенціал та бути еталоном лідерства у суспільстві.

 

НАШЕ ГАСЛО: Успіх лідера в розвитку інших!

Кафедра управління є випусковою і здійснює підготовку фахівців за бакалаврською освітньою програмою «Менеджмент організацій» та магістерськими освітніми програмами: «Менеджмент організацій та адміністрування», «Управління закладом освіти», «Управління електронним навчанням в міжкультурному просторі», «Публічне управління та адміністрування».

 

Очолює кафедру докторка наук з державного управління Марухленко Оксана В'ячеславівна

Кафедра управління акумулює в собі високий науково-педагогічний потенціал: 27 науково-педагогічних працівників, із них 10 докторів наук (з них 4 професорів), 11 кандидатів наук (з них 7 доцентів, 1 старший науковий співробітник), решта - фахівці-практики. 14 осіб працюють за основним місцем роботи, з них докторів наук – 8, кандидатів наук – 6.

Всі викладачі пройшли відповідну фахову кваліфікацію за напрямом дисциплін, які викладають. Переважна більшість з них має багаторічний стаж педагогічної та наукової роботи, володіє значним досвідом практичної діяльності у сферах менеджменту, управління освітою, публічного управління та адміністрування. Крім того, до співпраці залучаються провідні фахівці з Національної академії державного управління при Президентові України, Науково-дослідних інститутів Національної академії наук України, роботодавці та фахівці-практики.

Професорсько-викладацький склад кафедри постійно працює над створенням і розвитком нових освітніх технологій, оновленням і вдосконаленням навчально-методичного забезпечення викладання економічних та управлінських дисциплін, впровадженням інновацій в освітній процес.

Підвищенню якості фахової підготовки студентів сприяє постійне використання інтерактивних методів навчання (рольові, ділові та симуляційні ігри, імітаційне моделювання, проектування, кейс-методи), проведення практико-орієнтованих занять у Центрах компетентностей та на виїзних заняттях на базах практики.

Студенти кафедри управління приймають активну участь у науково-дослідній роботі за темою наукових досліджень кафедри, наукових студентських конференціях та конкурсах наукових робіт всеукраїнського і міжнародного рівнів під керівництвом викладачів кафедри. Здобутки наших студентів відзначаються призовими місцями.

Випускники кафедри працюють на керівних посадах у різних сферах економічної діяльності, органах законодавчої та виконавчої влади, місцевого самоврядування, представляють Україну в міжнародних організаціях.

Наші конкурентні переваги:

  • високоосвічений професорсько-викладацький склад;
  • потужна матерально-технічна база з розвинутою інфраструктурою для навчання і відпочинку;
  • сучасні освітньо-професійні програми, які враховують вимоги ринку і дозволяють озброїти студентів не лише професійними, а й надпрофесійними компетенціями;
  • інноваційні освітні технології, які мотивують студентів до навчання, формують їх здатність самостійно вести аналітичну, дослідницьку, управлінську, консультаційну, проектну, організаційну і тренінгову діяльність;
  • практико-орієнтоване навчання з використанням широкої мережі баз практик у місті Києві та Київській області;
  • висока освітня мобільність студентів та можливість одночасно проходити навчання за інтегрованими навчальними програмами у Київському університеті імені Бориса Грінченка та Полонійній Академії (Республіка Польща) і по завершенню отримати два дипломи державного та європейського зразка.