Неформальна освіта

Шановні студенти!

У межах вибіркової частини навчального плану вашої освітньої програми, вам можуть зарахуватись кредити і результати неформальної освіти, які ви здобули під час навчання на відкритих онлайн-курсах.

Перелік онлайн-платформ, схвалених кафедрою міжнародної економіки, з яких можна перезарахувати курси:

-        Prometheus

-        Coursera 

Для цього зміст онлайн-курсу має відповідати змісту фахового спрямування, він повинен мати приблизно такий же обсяг годин (кількість кредитів), як і вибіркові навчальні дисципліни. Враховуватимуться ті онлайн-курси, які студент пройшов під час навчання за відповідною освітньою програмою і наявний згенерований сертифікат. Рішення про зарахування кредитів і результатів навчання приймається випусковою кафедрою.

За бажанням студента додатково вивчені дисципліни (модулі) можуть бути включені до його індивідуального навчального плану. Вони будуть зазначені у додатку до диплома поряд із іншими дисциплінами, які студент опанував під час навчання за відповідною освітньою програмою. Питання визнання результатів навчання, отриманих у неформальній освіті, регулюється:

-    Положення про порядок та умови здійснення вибору навчальних дисциплін здобувачами Київського столичного університету імені Бориса Грінченка 

-    Положенням про організацію освітнього процесу в Київському столичному університеті імені Бориса Грінченка

-   Порядок перезарахування освітніх компонентів і визнання результатів навчання, здобутих у неформальній та інформальній освіті в Київському столичному університеті імені Бориса Грінченка