Наукова тема кафедри

Науково-дослідна тема кафедри фінансів та економіки

Факультету інформаційних технологій та управління

«Розвиток економіки міста Києва в умовах євроінтеграції»
(реєстраційний номер 0118U001561)
(червень 2018 р. – червень 2023 рр.)

Актуальність теми.

Актуальність теми зумовлена потребою вивчення проблем розвитку економіки міста Києва в умовах євроінтеграції та розробки науково-обґрунтованих практичних рекомендації щодо шляхів їх вирішення спираючись на досвід європейських країн, зокрема у сфері житлового сектора, забезпечення зайнятості населення та підвищення рівня фінансово-економічної безпеки підприємств міста.

Київ – столиця України і один із найбільших у Європі діловий, фінансовий, промисловий, туристичний, культурний та комерційний центр. Після здобуття незалежності України економіка Києва зазнала значних трансформацій.

Економіка Києва представляє собою систему, яка складається із певних підсистем: фінансово-комерційної, транспортної, промислово-виробничої, будівельної, туристичної, культурної, обслуговуючої, комунально-житлової інфраструктури. За статистичними даними у Києві постійно проживає 6% населення країни. Економіка Києва найбільша серед суб’єктів адміністративного господарювання за валовим внутрішнім продуктом, який складає 18 % від ВВП країни. Зважаючи на позивну динаміку розвитку економіки м. Києва існують проблеми, які доцільно розв’язати для підвищення рівня конкурентоспроможності економіки столиці в умовах євроінтеграції.

Результати проведеного попереднього аналізу проблематики розвитку економіки міста Києва показують, що існує достатня кількість проблем, які частково досліджені і потребують поглибленого вивчення окремих питань, зокрема: вдосконалення категоріального апарату, виявлення проблем розвитку економіки міста Києва в умовах євроінтеграції; вивчення нормативно-правової бази та її відповідності європейському праву стратегії використання майна територіальної громади міста Києва, зокрема темпів створення та ефективності функціонування ОСББ; дослідження проблем зайнятості населення міста Києва та ефективності роботи центрів зайнятості; вивчення ризиків та загроз економічному розвитку підприємств міста Києва та розробка рекомендацій щодо підвищення рівня фінансово-економічної безпеки підприємств.

Враховуючи необхідність формування теоретико-методологічних підходів до обґрунтування шляхів розвитку економіки міста Києва в умовах євроінтеграції, зокрема у житловому секторі, зайнятості населення і забезпечення фінансово-економічної безпеки підприємств міста та враховуючи соціальну значущість, недостатню теоретичну розробленість проблеми та її практичне втілення, науково-дослідною темою кафедри фінансів та економіки на 2018-2023 роки обрано: «Розвиток економіки міста Києва в умовах євроінтеграції».

Об’єкт дослідження: процес економічного розвитку міста Києва в умовах євроінтеграції.

Предмет дослідження: теоретико-методичні та науково-практичні засади розвитку економіки міста Києва в умовах євроінтеграції.

Мета дослідження: виявлення проблем розвитку економіки міста Києва, зокрема в секторі житлового господарства, зайнятості населення та забезпечення фінансово-економічної безпеки підприємств міста в умовах євроінтеграції та розроблення науково-обґрунтованого підходу до формування практичних рекомендації щодо їх вирішення на основі використання європейського досвіду.

Завдання дослідження:

1.Виявити проблеми розвитку економіки Києва як європейського міста.

2. Узагальнити досвід європейських країн щодо розвитку економік столиць, зокрема у сферах: житлового сектору, зайнятості населення, ризиків підприємств міста та забезпечення фінансово-економічної безпеки.

3.Дослідити можливість адаптації європейського досвіду розвитку економік столиць європейських держав до українських реалій.

4. Проаналізувати стан та динаміку змін у житловому фонді міста Києва, зокрема, у темпах створення ОСББ, відповідності нормативно-законодавчої бази умовам євроінтеграції та розробити науково-практичні рекомендації розвитку цього сектору економіку міста Києва.

5. Проаналізувати фінансово-економічні основи формування та реалізації програм регулювання зайнятості населення міста Києва та розробити рекомендації щодо їх удосконалення для центрів зайнятості.

6. Проаналізувати ризики та загрози економічному розвитку підприємств міста Києва та розробити рекомендації щодо підвищення рівня фінансово-економічної безпеки підприємств в умовах євроінтеграції.

7. Спрямувати отримані результати досліджень для розвитку міжнародного співробітництва як необхідної умови накопичення та використання досвіду сучасної освіти, науки та практики.

8.Адаптувати отримані знання й результати проєкту до освітніх потреб вищої освіти.

Очікувана теоретична та практична значущість дослідження:

 

1) на теоретико-методологічному рівні передбачається:

-     обґрунтуванняекономічно доцільних напрямів розвитку економіки міста Києва в умовах євроінтеграції на основі вивчення та адаптації європейського досвіду;

-     розробка науково-практичних рекомендацій щодо розвиткужитлового сектору міста Києва в умовах євроінтеграції;

-     обґрунтування науково-практичних рекомендацій щодо підвищення рівня зайнятості населення та покращення роботи центрів зайнятості;

-     формування системи управління фінансово-економічною безпекою підприємств міста Києва та розробки методичного підходу до оцінки та прогнозування рівня фінансової безпеки суб’єктів підприємництва.

2) на рівні практичного впровадження передбачається:

-визначення потенціалу розвитку економіки міста Києва в умовах євроінтеграції;

-запровадження в освітній процес спецкурсів «Економіка міста», «Управління міським господарством», «Урбаністика. Сучасне місто», «Економічні основи управління власністю територіальної громади», «Стратегічний розвиток міста».

-проведення курсів підвищення кваліфікації, майстер-класів і семінарів для керівників ОСББ, фахівців апарату управління міста Києва, науковців і викладачів Київщини, інших регіонів України та зарубіжжя;

-практичні рекомендації фахівцям, що розроблять стратегію економічного розвитку столиці в умовах євроінтеграції економіки України, глобалізації та активізації внутрішніх і зовнішніх міграцій;

-популярний формат висвітлення результатів досліджень (мережеві публікації тощо).

Результати дослідження будуть узагальнені та опубліковані у вигляді:

üмонографії (колективної) «Розвиток економіки міста Києва в умовах євроінтеграції» (10, 0 друк. арк.);

üнаукових публікацій у періодичних виданнях, які включені до наукометричних баз, рекомендованих МОН, зокрема Scopus або WebofScienceCoreCollection;

üнавчально-методичних матеріалів: навчально-методичні комплекси навчальних дисциплін і спецкурсів, у яких відбито проблематику проєкту, методичні рекомендації (20,0 друк. арк.);

üнавчально-методичних матеріалів за окремими напрямами досліджень.

Результати дослідження можуть стати основою для подальшого вивчення проблем розвитку економіки міста Києва в умовах євроінтеграції; у процесі професійної підготовки здобувачів рівня бакалавра та магістра, в системі післядипломної освіти та підвищення кваліфікації за різними напрямами тощо.

Керівник теми: В.В. Лойко, професор кафедри фінансів та економіки, доктор економічних наук, доцент.

Реєстраційна картка НДР

Розвиток економіки міста Києва в умовах євроінтеграції (реєстраційний номер 0118U001561) (червень 2018-червень 2019)

Розвиток економіки міста Києва в умовах євроінтеграції (реєстраційний номер 0118U001561) (липень 2019-листопад 2019)