Бакалаврат

Умови вступу:  МЕНЕДЖМЕНТ (освітня програма "МЕНЕДЖМЕНТ ОРГАНІЗАЦІЙ")   

Спеціальність: 073 Менеджмент 

Спеціальність передбачає підготовку фахівців, здатних вирішувати практичні проблеми та складні спеціалізовані задачі у сфері управління організаціями та їх підрозділами на засадах оволодіння системою компетентностей, які набуваються в Центрах компетентностей: "Основ управління", "Функціонального менеджменту" та "Реінжинірінгу бізнес-процесів". Це є інноваційним практикоорієнтовним підходом до підготовки фахівців.

Унікальність підготовки:

 • Сучасні технології підготовки менеджерів: тренінги, майстер-класи провідних менеджерів, ігрові імітаційні технології, аналіз кейс-стаді, навчання через дослідження, командна робота, дистанційне навчання;
 • Практики та стажування на провідних підприємствах, організаціях та установах;
 • Оволодіння широким спектром компетенцій у різних функціональних галузях менеджменту;
 • Орієнтація на підготовку універсальних управлінців;
 • Високій професіоналізм і креативність професорсько-викладацького складу, що використовує зарубіжний досвід викладання;
 • Сучасна матеріально-технічна база;
 • Вибіркові спеціалізації: Управління розвитком бізнесу, Управління персоналом.

Ключові дисципліни:

 • Інформаційні технології в менеджменті
 • Менеджмент
 • Економіка і фінанси підприємства
 • Маркетинг
 • Фінансовий та інвестиційний менеджмент
 • Теорія організацій та сучасні концепції лідерства
 • Реінжинірінг бізнес-процесів
 • Стратегічний менеджмент
 • Лідерство та робота команді
 • Управління персоналом та HR-брендінг
 • Контролінг
 • Безпека бізнесу та ризик-менеджмент
 • Інвент-маркетинг
 • Органіцаційне лідерство

Результити підготовки за освітньою програмою:

 • Результати підготовки за освітньою програмою
 • Демонстрація знань методів і функцій менеджменту, сучасних лідерських практик
 • Навички виявлення проблеми та обґрунтування управлінських рішень на засадах лідерства
 • Виявлення навичок організаційного проектування
 • Навички взаємодії, лідерства, командної роботи
 • Володіння дієвими інструментами мотивування персоналу організації та регулювання міжособистісних відносин
 • Навички гнучкого лідерського мислення, відкритості до нових знань та критичного мислення
 • Навички здійснення ефективних комунікацій у різних сферах діяльності

Студентське життя