Фінансова професійна та науково-практична підготовка як реалізація підвищення якості університетської освіти

Сучасний ринок праці висуває особливі вимоги до закладів вищої освіти щодо питань професійної і практичної підготовки та формування конкурентоспроможного фахівця, що є можливим за умови інтеграції науки, освіти та інноваційної діяльності. Університетська освіта покликана давати системні знання про професійну сферу діяльності, її специфіку та має формувати особистісні якості фахівця. Яскравим прикладом реалізації впровадження сучасних стандартів освітньої діяльності, поєднання практикоорієнтованого навчання з науковими дослідженнями реального сектору економіки в галузі фінансової аналітики на Факультеті інформаційних технологій та управління став навчально-практичний семінар за темою «Економічна діагностика діяльності підприємств міста як інструмент управління їх економічною безпекою» за участю студентів 4 курсу спеціальності «Фінанси, банківська справа та страхування». Зазначений науково-практичний семінар відбувся 17 січня 2020 року як підсумковий етап вивчення дисципліни «Міжнародна фінансова та ділова аналітика» та став прикладом конкретизованої, комплексної спрямованості на набуття професійноорієнтованих практичних умінь та навичок в органічному поєднанні з науково-теоретичними знаннями.

Під керівництвом кандидатки економічних наук, доцентки кафедри фінансів та економіки Казак Оксани Олексіївни було досягнуто основну мету та продемонстровано набуття студентами компетенцій із знання основних теоретико-методологічних засад та практичних навичок здійснення економічної діагностики як основного інструменту управління економічною безпекою. Об’єктом дослідження на макрорівні був обраний «Прогноз економічного і соціального розвитку України на 2019-2021 роки «Україна: перспективи розвитку», розробленого Міністерством економічного розвитку і торгівлі України за участю зацікавлених центральних органів виконавчої влади та схваленого постановою Кабінету Міністрів України від 11.07.2018 р. № 546. Представлені студентами Громовою Вікторією, Загоруйко Діаною, Миколаєнко Анастасією, Ваколюком Дмитром та Стрічко Максимом результати проведеного ґрунтовного аналізу даного документу продемонстрували їх глибокі знання та здобуті практичні навички проведення аналітичного дослідження з метою визначення стану об'єкта дослідження, формулювання висновків щодо перспектив його розвитку та виявлення вирішальних чинників, від яких буде залежати розвиток подій за певними сценаріями в умовах турбулентного зовнішнього середовища.

Використання методів економічної діагностики як інструменту управління їх економічною безпекою на мікрорівні було представлено розробленими Толкуновим Максимом та Горач Іриною стратегічними картами реальних підприємств з використанням моделі збалансованої системи показників на прикладах АТ «Національна акціонерна компанія «Нафтогаз України» та ПП «Укрриба». В представлених результатах проведених досліджень було продемонстровано уміння здійснювати оцінку стану економічних об'єктів в умовах неповної інформації, виявляти проблеми розвитку підприємства, на їх підставі вибрати показники, які найбільш повно описують ситуацію, розглядати їх взаємний вплив, встановлювати "вузькі місця", фіксувати резерви, визначати перспективні шляхи їх вирішення та розробляти заходи з усунення несприятливих ситуацій. Всі представлені роботи викликали у присутніх неабиякий інтерес та жваву дискусію, адже визначення потенційних можливостей збільшення прибутку будь-якого суб’єкта господарювання є основною метою його функціонування, а їх виявлення та запобігання ризиковим факторам можливе завдяки застосуванню такого управлінського інструменту як економічна діагностика.

Високий рівень представлених наукових досліджень та практичних розробок студентів відзначила у своєму слові присутня на семінарі докторка економічних наук, професорка кафедри фінансів та економіки Лойко Валерія Вікторівна, яка також підкреслила виявлений неабиякий їх творчий та науковий потенціал, логічним продовженням реалізації якого після завершення бакалавріату є навчання на другому магістерському рівні. Адже підготовка фахівців європейського рівня з вищою економічною освітою, які здатні розв’язувати складні соціально-економічні проблеми розвитку підприємств та держави є одним з основних завдань Факультету інформаційних технологій та управління в цілому та кафедри фінансів та економіки Київського університету імені Бориса Грінченка зокрема.