Атестації студентів за освітньо-професійною програмою «Державне управління» другого (магістерського) рівня вищої освіти за спеціальністю 281 Публічне управління та адміністрування

Державна атестація проходила відповідно до графіка 19.12.2020 р. та 22.12.2020 р. та відповідно до чинного навчального плану передбачала за спеціальністю: 281 «Публічне управління та адміністрування» (за освітньо-професійною програмою «Державне управління») – захист магістерських робіт.

До атестації за спеціальністю 281 «Публічне управління та адміністрування» (за освітньо-професійною програмою «Державне управління») (заочна форма навчання) було допущено 20 осіб. На захист магістерської роботи з’явилося 20 студентів.

Процедура проведення атестації відповідала чинним вимогам Міністерства освіти і науки України.

Результати атестації студентів спеціальності 281 «Публічне управління та адміністрування» (за освітньо-професійною програмою «Державне управління»):

Рейтингова оцінка

Оцінка за стобальною шкалою

Кількість оцінок

А

90 – 100

15

В

82 – 89

4

С

75 – 81

1

D

69 – 74

-

E

60 – 68

-

FX

35 – 59

-

F

1 – 34

-

Екзаменаційною комісією у складі: Петроє О.М. – доктор наук з державного управління, доцент кафедри соціальної і гуманітарної політики, в.о. директора Інституту експертно-аналітичних та наукових досліджень Національної академії державного управління при Президентові України – голова комісії; Михацька А.В. – кандидат педагогічних наук, доцент кафедри управління, декан Факультету інформаційних технологій та управління – заступник голови комісії; Ільїч Л.М. – доктор економічних наук, доцент, завідувач кафедри управління; Поспєлова Т.В. – доктор наук з державного управління, доцент, професор кафедри управління; Панченко А.Г. – кандидат наук з державного управління, доцент, доцент кафедри управління; Попатенко М.М. – заступниця Міністра молоді та спорту України – представник роботодавця; Марухленко О.В. – кандидат економічних наук, доцент кафедри управління – секретар комісії, – відзначено високу якість магістерських робіт Кірова О.Ф. «Державне регулювання розвитку малого бізнесу в регіоні», Кузьмича О.О. «Удосконалення місцевого самоврядування в Україні», Коробова Д.В. «Удосконалення державної політики щодо сталого розвитку територіальних громад в Україні», Глущенко А.С. «Удосконалення публічного управління у сфері екологічної безпеки», Пількевич Л.В. «Удосконалення державної політики щодо розвитку загальної середньої освіти в м. Києві» та Тихоненко С.В. «Реформування державного управління у сфері охорони здоров’я». Ці роботи мають значну науково-методичну цінність для Публічного управління та адміністрування та можуть дати позитивний ефект в результаті практичного запровадження, запропонованих у них рекомендацій та пропозицій.

Разом з тим, високий рівень підготовлених магістерських робіт дозволив рекомендувати до вступу в аспірантуру за спеціальністю 281 «Державне управління та адміністрування» таких студентів як: Кіров О.Ф., Глущенко А.С., Пількевич Л.В., Тихоненко С.В.

Вітаємо наших магістрантів з отриманням освітнього ступеня «магістр публічного управління та адміністрування»!!!