Атестація студентів за освітньою програмою 073.00.03 Управління закладом освіти (за рівнями) другого (магістерського) рівня вищої освіти за спеціальністю 073 Менеджмент 2019-2020 рр.

Державна атестація студентів за освітньою програмою 073.00.03 Управління закладом освіти (за рівнями) другого (магістерського) рівня вищої освіти за спеціальністю 073 Менеджмент відбулася відповідно до встановленого графіка з 16.12.2020 р. по 18.12.2020 р. і відповідно до чинного навчального плану передбачала за спеціальністю: 073 Менеджмент (за освітньою програмою 073.00.03 Управління закладом освіти (за рівнями)) – захист магістерських робіт.

До атестації за спеціальністю 073 Менеджмент (за освітньою програмою 073.00.03 Управління закладом освіти (за рівнями)) (заочна форма навчання) було допущено 31 особу (наказ ректора Київського університету імені Бориса Грінченка № 164-р від 04.12.2020 р.). На захист магістерської роботи з’явився 31 студент.

Результати атестації студентів спеціальності 073 Менеджмент (за освітньою програмою 073.00.03 Управління закладом освіти (за рівнями)):

Рейтингова оцінка

Оцінка за стобальною шкалою

Кількість оцінок

А

90 – 100

21

В

82 – 89

10

С

75 – 81

-

D

69 – 74

-

E

60 – 68

-

FX

35 – 59

-

F

1 – 34

-

Усі представлені магістерські роботи виконані на належному рівні та відповідають установленим державним вимогам.