Збори Ради роботодавців Факультету

11 травня відбулася зустріч гарантів освітніх програм із Радою роботодавців Факультету.

Раду відкрив декан Факультету економіки та управління Вячеслав Осадчий, д.пед.н., професор, Заслужений діяч науки і техніки України.

На зустрічі, гаранти освітніх програм представили: удосконалення ОП «Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок»  другого (магістерського) рівня, зміни до ОП «Менеджмент організацій та адміністрування»  другого (магістерського) рівня; включення додаткових компонентів до ОП «Державне управління» другого (магістерського) рівня; обговорення подальшого удосконалення/оновлення освітньої програми "Економіка" першого освітнього рівня вищої освіти (бакалавр).

Так, професор кафедри управління Світлана Кожем’якіна представила зміни, які стосуються:

 • частини І «Профіль освітньої програми» в п.6 «Програмні компетентності», та ІІ «Перелік компонент освітньо-професійної програми та їх логічна послідовність» в п. 2.1. «Перелік компонент ОП»;
 • у профілі ОП в Пункті 6 – Програмні компетентності в ЗК 5 «Здатність діяти на основі етичних міркувань (мотивів)», викласти в новій редакції ЗК 5 - Здатність діяти на основі етичних (миротворчих) міркувань (мотивів) та Спеціальні (фахові, предметні) компетентності (СК), в частині СК 5 «Здатність створювати та організовувати ефективні комунікації в процесі управління», викласти у новій редакції як СК 5 - Здатність створювати та організовувати ефективні комунікації в процесі управління, використовуючи навички ненасильницького спілкування;
 • контент Бізнес-медіація (4 кредити – залік) викласти в новій редакції ОК.5 ;
 • миротворча освіта в управлінні та бізнесі – 4 кредити, з виділенням в навчальному плані окремих змістових модулів: Миротворча освіта: практики виховання миру в ЄС - 1 кредит;
 • емоційний інтелект – 1 кредит; Базові навички медіації – 1 кредит; Партнерство влади, бізнесу та громадського сектору – 1 кредит.

Учасники схвалили і підтримали зміни які є актуальними в умовах війни.

Кандидат економічних наук, доцент кафедри міжнародної економіки Юля Миколаївна Жукова запропонувала наступні зміни в ОП, на які потребувала отримати експертне враження та рекомендації від роботодавців:

 • введення у дисципліни модулів, які б враховували повоєнне відродження економіки України, міст України;
 • Розподілити виробничу практику на 4 курсі на 6 частин обсягом приблизно по 4 тижні кожний. Студенти проходитимуть практику послідовно на 6 базах.

Доцентка кафедри управління Оксана вячеславівна Марухленко виступила з питаннями, які стосувалися її дисципліни, а саме:  

 • уточнити назви деяких дисциплін "Стратегічне управління" на «Стратегічне управління та управління змінами»;
 • імплементуванти у навчальний процес світову практику, а саме ввести дисципліну «Миротворча освіта для публічного управління та адміністрування»;
 • прибрати вибіркові  блоки дисциплін «Державне регулювання розвитку міста» та «Електронне урядування», залишити Вибір дисциплін з каталогу курсів;
 • представники ради роботодавців погодилися зі змінами, наголосили на тому, що зміни відбувається згідно наявної ситуації в країні, побажали успіху.

Професор кафедри фінансів, завідувач кафедри фінансів Андрій Юрійович Рамський, також мав честь почути думку роботодавців, адже, хоч ОП і не має потреби докорінних змін чи редакцій, проте є портеба включити у ОП розділ про вивчення фондового ринку.

Роботодавці поділилися  інформацією про зміни вимог до спеціалістів, що відбуваються на ринку праці, та обговорити, які компетенції будуть потрібні студентам в майбутньому, а також схвально підтримали ініціативи гарантів ОП  .

Дякуємо за співпрацю, до нових зустрічей !