Засідання робочої групи з розробки проєкту ОПП "Державне управління" для другого (магістерського) рівня вищої освіти

24.05.2024 року о 17:00 відбулось перше засідання робочої групи з розробки проєкту ОПП Державне управління для другого (магістерського) рівня освіти. Було обговорено зміни до освітньо-професійної програми «Державне управління», які стосуються уточнення назв предметів (ОК1, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК8, ОК11, ОК13), приведення їх у відповідність до сучасного змісту кожної дисципліни, наповнення змістовних модулів та структурно-логічної послідовності в Навчальному плані підготовки здобувачів вищої освіти. Ці зміни забезпечать результативність формування компетентностей визначених освітньо-професійною програмою, більш повне врахування особистісно-професійних запитів і потреб здобувачів освіти. Потреба у зазначених змінах була виявлена в процесі моніторингу якості підготовки студентів, консультацій із керівниками баз проходження практики, анкетування студентів і випускників спеціальності «Публічне управління та адміністрування» Київського університету імені Бориса Грінченка.