Обговорення проєкту ОПП «Маркетинг та діджитал-комунікації» ОС «Бакалавр» на засіданнІ Ради роботодавців Факультету економіки та управління

27 жовтня 2023 року відбулося засідання Ради роботодавців факультету економіки та управління. Одним з питань засідання – обговорення проєкту освітньо-професійної програми «Маркетинг та діджитал-комунікації» для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти зі спеціальності 075 Маркетинг, представленого кафедрою міжнародної економіки.

Доповідачка від кафедри - кандидат економічних наук, доцент Іващенко Оксана, яка у своєму виступі зосередила увагу на унікальності, меті та особливостях ОПП, формуванні додаткових спеціальних компетентностей та програмних результатів навчання ОПП, основних її складових, переліку обов’язкових та вибіркових освітніх компонент. Звернула увагу на те, що програма є практоорієнтованою, 45 кредитів із загального обсягу програми передбачає практичну підготовку здобувачів, що забезпечить формування сучасних знань і вмінь фахівців у сфері маркетингу як на традиційному так і на електронному ринках.

По завершенню презентації проєкту ОПП «Маркетинг та діджитал-комунікації» члени Ради роботодавців факультету економіки та управління обговорили актуальність і відповідність ОПП сучасним тенденціям ринку праці, відповідність освітніх компонентів програмним результатам навчання та визначеним компетентностям, змістовне наповнення обов’язкової частини ОПП, якість і зміст практичної підготовки.

В ході обговорення проєкту ОПП, учасники зустрічі серед позитивних сторін відмітили: відповідність проєкту освітньо-професійної програми «Маркетинг та діджитал-комунікації» Стандарту вищої освіти за спеціальністю 075 Маркетинг для першого (бакалаврського) рівня вищої освіти; актуальність мети та особливості ОПП; правильність вибору і наповненість освітніми компонентами навчального плану, які забезпечують формування загальних і спеціальних компетентностей, програмних результатів та надаватимуть можливість здобувачам стати висококваліфікованими та конкурентоспроможними фахівцями на ринку праці; значну практичну підготовку здобувачів вищої освіти. Особливу увагу у ході зустрічі було приділено обговоренню переліку і обсягу освітніх компонентів та обґрунтуванню змістовного їх наповнення. Аналізуючи перелік обов’язкових освітніх компонент, запропоновано ввести обов’язкову освітню компоненту «Брендинг та маркетинг міст».

По завершенню обговорення стейкхолдери висловили позитивну оцінку проєкту ОПП «Маркетинг та діджитал-комунікації» та побажали успіхів колективу кафедри у реалізації програми.

Доповідачка подякувала всім стейкхолдерам за тісну співпрацю, слушні рекомендації щодо покращення змісту ОПП «Маркетинг та діджитал-комунікації» та висловила побажання щодо подальшої спільної співпраці в реалізації освітньої програми.