Контактна інформація

s.kozhemiakina@kubq.edu.ua
вул. Левка Лук'яненка, 13-б, каб.505а

Кожем’якіна Світлана Миколаївна

Професорка кафедри управління

Науковий ступінь, вчене звання

докторка економічних наук, професорка

Обов'язки/Дисципліни, що викладає

Теорія організації та сучасні концепції лідерства

Бюджетний процес в Україні

Фінансовий та інвестиційний менеджмент

Стратегічне планування програм

Професійний і науковий інтерес

Державне регулювання та прогнозування соціально-економічних процесів в Україні

В 1999 р. закінчила спеціалізований курс «Макроекономічна політика та аналіз», організований  Віденським Об’єднаним інститутом  МВФ та отримала відповідний сертифікат.

В 2000 р. захистила кандидатську дисертацію за спеціальністю 08.00.03  «Економіка і управління національним господарством». Місце захисту: економічний науково-дослідний інститут Міністерства економіки України.

В 2005 р. рішенням Атестаційної комісії присвоєне вчене звання  доцента кафедри фінансів.

В 2014р. захистила докторську дисертацію на тему: «Макроекономічна сутність продуктивності праці та  регулювання процесів її зростання» за спеціальністю 08.00.03 - економіка та управління національним господарством. Місце захисту: Київський національний університет технологій та дизайну.

В 2019 р. рішенням Атестаційної комісії присвоєне вчене звання професора кафедри теоретичної і прикладної економіки.

Протягом 2016-2019 рр. проводила діяльність головою спеціалізованої вченої ради К26.891.01 по захисту кандидатських дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата наук за спеціальностями 08.00.03 та 08.00.07, членом спеціалізованої вченої ради К26.891.01 по захисту дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальностями 08.00.03 та 08.00.07, членом спеціалізованої вченої ради Д 26.062.02 по захисту дисертації на здобуття наукового ступеня доктора економічних наук за спеціальностями 08.00.03 та 08.00.04, заступником  голови спецради.

В 2019 р.  пройшла навчання в університеті Менделя в Чехії та отримала відповідний сертифікат про підвищення кваліфікації.

Член редколегії фаховому виданні з економіки «Економіка і держава».

Має 86 публікацій, з них 73 наукових та 13 навчально-методичного характеру, у тому числі 44 наукових праць, опублікованих у вітчизняних і міжнародних рецензованих фахових виданнях, у т.ч. 2 у наукометричних базах  Scopus.