Освітні програми

Гарант програми: Марухленко Оксана В’ячеславівна, доктор наук з
державного управління, завідувач кафедри управління факультету економіки та
управління. Голова громадської організації «Материнська любов». Член
Міжнародної академії розвитку та галузевої освіти. Член Української асоціації з
розвитку менеджменту та бізнес-освіти (УАРМБО). Член громадської наукової
організації «Міжнародний центр з розвитку науки і технологій». Член
громадської організації «Асоціація сприяння глобалізації освіти та науки
SPACETIME». Експерт з питань розвитку соціального потенціалу регіонів
громадської організації “Аналітично-консалтинговий центр публічного
врядування і права”. Фундатор Науково-освітнього центру «Science Study
Service» (Україна).
Мета освітньої програми: забезпечити здобувачам поглиблену підготовку в
галузі публічного управління та адміністрування, з акцентом на сучасних
теоріях і підходах, що мають широке прикладне застосування в різних сферах
управлінської науки й практичної діяльності; надати знання і сформувати
відповідні компетентності для подальшого навчання, розвитку дослідницьких
навичок, професійної діяльності.
Цілі навчання: підготовка фахівців з публічного управління та
адміністрування, здатних розв’язувати складні задачі і проблеми у сфері
публічного управління та адміністрування. 
Унікальність ОП полягає у реалізації концепції формування управлінських
компетентностей в сфері публічного управління та адміністрування: здатність
розв’язувати складні задачі і проблеми у сфері публічного управління та
адміністрування та/або у процесі навчання, що передбачає проведення
досліджень та/або здійснення інновацій та характеризується невизначеністю
умов і вимог.