Наукова тема кафедри

Науково-дослідна робота кафедри управління

Наукові дослідження на кафедрі управління здійснюються відповідно до науково-дослідної теми «Розвиток людського капіталу Київської агломерації» (реєстраційний номер 0122U200500, термін виконання: 2022-2027 н.р., керівник – Марухленко Оксана В’ячеславівна, доктор наук з державного управління, завідувач кафедри управління).

Робоче визначення: “Людський капітал – це знання, навички та здоров’я, в які люди інвестують і накопичують протягом свого життя, що дає їм змогу реалізувати свій потенціал як продуктивних членів суспільства. Інвестування в людей через харчування, охорону здоров’я, якісну освіту, роботу та формування навичок допомагають розвивати людський капітал, а це є ключем до припинення бідності та створення більш інклюзивних суспільств” (Світовий Банк).

Об’єкт дослідження: людський капітал міської агломерації.

Предмет дослідження: сукупність теоретичних і прикладних проблем управління розвитком людського капіталу Київської агломерації.

Мета дослідження: розроблення теоретичних і практико-управлінських рекомендацій щодо збереження та активізації розвитку людського капіталу Київської агломерації.

Етапи розробки науково-дослідної теми:

Етап дослідження І. Людський капітал Київської агломерації: сутність, джерела та чинники формування

Заплановано в межах першого етапу дослідження:

1.1. визначення методологічних засад дослідження людського капіталу міської агломерації;

1.2. виявлення соціально-економічних детермінант розвитку людського капіталу міської агломерації  в контексті  ЦСР;

1.3. обґрунтування організаційно-економічного механізму інвестування у людський капітал міської агломерації.

Етап дослідження ІІ. Кількісна та якісна оцінка стану розвитку людського капіталу Київської агломерації

Заплановано в межах другого етапу дослідження:

2.1. обґрунтування інституційних та територіальних меж і характеристик Київської агломерації;

2.2. аналіз стану та розвитку людського капіталу Київської агломерації;

2.3. діагностика відповідності людського капіталу імперативам смарт-спеціалізації Київської агломерації;

2.4. окреслення перспектив взаємодії ринків праці та освіти в контексті розвитку людського капіталу Київської агломерації.

Етап дослідження ІІІ. Механізми активізації розвитку людського капіталу Київської агломерації

Заплановано в межах третього етапу дослідження:

3.1. визначення стратегічних напрямів розвитку людського капіталу Київської агломерації;

3.2. розроблення шляхів взаємодії суб'єктів міської агломерації для потреб розвитку людського капіталу;

3.3. обґрунтування напрямів реалізації людського капіталу в освітньо-науковому комплексі з урахуванням вимог неперервної освіти;

3.4. визначення способів реагування на новітні виклики розвитку людського капіталу міської агломерації.

Виконавці теми: Акіліна О. В., к.е.н., доцент; Дорошкевич Д. В., д.е.н., доцент; Ільїч Л. М., д.е.н., професор; Кожем’якіна С. М., д.е.н., професор; Марухленко О. В., д.н.держ.упр., доцент; Михацька А. В., к.пед.н., доцент; Панченко А. Г., к.н.держ.упр., доцент; Поспєлова Т. В., д.н.держ.упр., доцент; Рябець К. А., д.н.держ.упр., доцент; Шульга О. А., д.е.н., доцент; Юрченко Ю. Ю., д.е.н., доцент; Яковенко І. В., к.е.н., доцент.

Реєстраційна картка НДР